KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden İMAJ YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ., (Bundan böyle kısaca “İMAJ YAPI” olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak KVKK prosedüründe tanımlanmış ilgili kişilerin, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla bu bilgilendirme metnini hazırlamıştır. Bu metin ile ilgili Kanun uyarınca İMAJ YAPI nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, bilgilerin toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmektedir.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLERİ VE HUKUKİSEBEBİ

Toplanan veriler, İMAJ YAPI ’nın iş ortaklarından, tedarikçilerinden, bayilerden (potansiyel iş ortakları, tedarikçiler ve bayilerde dahil olmak üzere) aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik yollar ile iletilen verilerdir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. İMAJ YAPI tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasalyükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, mağazalar, sosyalmedya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklıkanallarda icra edilen üretim ve düzenleme süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kalitelihizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulamaimkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortayaçıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronikkişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, İMAJ YAPI veya İMAJ YAPI adına veri işleyen gerçek ya da tüzelkişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilenyöntemlerle toplanabilir;

  • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
  • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan B2b ve sosyal ağlar,
  • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek, hizmet ve destek almaküzere doldurduğunuz iletişim formları,
  • Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobiluygulamalarımız,
  • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuzelektronik postalar, faks, kargo ve mektuplar,
  • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimizedestek veren üçüncü kişi veya firmalar,
  • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetlerikanallarımız,
  • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
  • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
  • Bayilerimiz, ve diğer satış ağı.

toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve RızaMetni’ndebelirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

İMAJ YAPI olarak, veri sorumlusu sıfatı ile, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız,mobil iletişim kanalları, ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; açıkrızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen eldeedilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarakkontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya dailgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gerekliliklerhalinde İMAJ YAPI’nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığışirketlerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya dahizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.İMAJ YAPI müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde ticari vepazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile kampanyalarımız hakkında sizleribilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızdoğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesindeöncülük etmeniz, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler ve profilleme çalışmalarınıyapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, İMAJ YAPI ticari ve iş stratejilerininbelirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

İMAJ YAPI söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılıKanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterliönlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla yurtdışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki işilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklarsunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, işbağlantılarımız, bayilerimiz, Kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya dayurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veyabulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Şirketimiz adına veri işleyen, müşterimemnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişiselverilerinişlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalıolduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, şirket avukatlarımız ve mali müşavirler, denetim şirketleri veya yasal birzorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarlasınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN (“KANUN”) 11. MADDESİNDE

SAYILAN HAKLARI

İMAJ YAPI ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) İMAJ YAPI’nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişiselverileri işlediğini öğrenme,

b)kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

c) İMAJ YAPI’nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamdayapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerinkişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesinitalep etme

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mersis No : 0474037535700016

Ünvan :İMAJ YAPI OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

E-mail adresi :info@exodoor.com.tr

Kep Adresi : imajyapiotomasyon@hs01.kep.tr

Posta adresi :Seyrantepe Mah.İ.Karaoğlanoğlu Cad.No.55 Kağıthane / İstanbul

Open chat